Bli medlem…

… eller skänk en gåva till föreningens ”barnfonden”.

”Barnfonden” har ett eget konto där barn och ungdomar kan söka medel.
Swedbank 8214-9 914 753 590-1
Syfte enligt § 11:
1) Stödja och främja barns och ungdomars framtid inom traditionella samiska traditioner och språkutveckling.
2) Stödja och stärka relationer och samhörighet mellan generationer.
Föreningens medlemmar kan söka medel från barnfonden. Styrelsen beslutar i frågan.
(Barn och unga 0-18 år enligt FN:s konvention om barnets rättigheter)

Medlemsavgift för 2021
Vuxen (över 18 år): 150 :-
Barn och studerande: 50 :- (upp t.o.m. 18 år)
Medlemskap hel familj: 250:-

Bankgiro: 5652-5892
IBAN: SE67 8000 0821 4997 4932 1478
Bankens BIC: SWEDSESS
Ange namn, adress, telefonnummer och e-post.
Vid familjemedlemskap ska antalet familjemedlemmar anges.

Eventuella frågor…
Kontakta vår sekreterare, Arne Jonsson
tfn: 0705-92 76 75 eller e-post: arne.jonsson@ruter.se

Stadgar

§ 1 Syfte
Föreningen ska:
… verka, både internt och externt, för att öka och sprida kunskap om den samiska kulturen.
… stärka den samiska identiteten hos föreningens medlemmar.
… kontinuerligt arbeta med jämställdhet och jämlikhet.
… bedriva verksamheten ur ett helhetsperspektiv med fokus på hela människan.
… vara religiöst och politiskt oberoende

§ 2 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan erhållas av den som instämmer med vad som står skrivet under § 1.

§ 3 Styrelse
Föreningens styrelse utses av årsmötet och väljs för en mandatperiod av två år.
Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter och väljs enligt följande: Ordförande               ojämna år
Vice. Ordförande     jämna år
Sekreterare               ojämna år
Kassör                        jämna år
Ledamot                    ojämna år
1:e Suppleant            jämna år
2:e Suppleant           ojämna år

Årsmötet väljer varje år en valberedning bestående av två ledamöter och en ersättare med en mandatperiod av ett år.

§ 4 Revisorer
För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper. Revisorer och suppleant väljs för en mandatperiod av två år.
Revisor           ojämna år
Revisor           jämna år
Suppleant      ojämna år

Revisorernas uppdrag är…
… att verkställa årsrevision och däröver redovisa revisionsberättelsen vid årsmötet.
… att kontrollera att styrelsen beslut inte strider mot föreningens stadgar.

§ 5 Röstning
Ordinarie medlem: Medlem som fyllt 15 år och betalt medlemsavgift för föregående år har rösträtt vid årsmötet.
Familjemedlem: Alla som är mantalsskrivna på samma adress, har fyllt 15 år och betalt medlemsavgift för föregående år har rösträtt vid årsmötet.
Vid medlemsmöten ska medlemsavgiften vara betald för innevarande år.
Styrelsen har inte rösträtt i fråga om styrelsens förvaltning, ansvarsfrihet och vid val av revisorer.

§ 6 Omröstning
Omröstning sker genom öppen omröstning utom vid personval då lotten avgör.

§ 7 Möten Årsmötet
Årsmötet ska hållas en gång per år före mars månads utgång.
Därutöver ska minst ett medlemsmöte genomföras per år.
Kallelse skall utgå till medlemmarna senast 14 dagar före mötet. Motioner till mötet ska vara styrelsen till handa 21 dagar före mötet.
Styrelsemötena ska vara öppna för alla medlemmar.

§ 8 Extra Årsmöte
Extra årsmöte ska hållas när styrelsen finner det lämpligt eller när minst tio medlemmar så påfordrar. På extra årsmöte behandlas endast frågor som påkallat det extra årsmötet.
Kallelse skickas ut till alla medlemmar senast 14 dagar före det extra årsmötet.

§ 9 Stadgeändring
Beslut om ändring av stadgar ska fastställas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara årsmötet. För ändring av stadgarna krävs beslut med två tredjedels majoritet av röstberättigade mötesdeltagarna.

§ 10 Avgift
Årsavgift betalas av medlem med det belopp som fastställts av årsmötet.
Enskild medlem: Ordinarie medlemsavgift
Familjemedlem: Familjemedlemsavgift. Familjemedlemskap täcker samtliga familjemedlemmar mantalsskrivna på samma adress.

§ 11 Barnfonden
Fonden har två syften:
1) Stödja och främja barns och ungdomars framtid inom traditionella samiska traditioner och språkutveckling.
2) Stödja och stärka relationer och samhörighet mellan generationer.
Föreningens medlemmar kan söka medel från barnfonden. Styrelsen beslutar i frågan.
(Barn och unga 0-18 år enligt FN:s konvention om barnets rättigheter)

§ 12 Upplösning
Beslut om föreningens upplösning, och dess fördelning av eventuella tillgångar ska för att gälla, fattas vid årsmöte och bekräftas vid medlemsmöte tidigast två månader därefter.
Vid båda tillfällena ska skriftlig kallelse skickas till samtliga medlemmar senast 14 dagar före sammankomsten. Beslutet ska biträdas av minst två tredjedels majoritet av de röstberättigade mötesdeltagarna.
Eventuella tillgångar disponeras för ändamål som tjänar de syfte som föreningen ”Samer i Syd” enligt §1 arbetar med.

Samer i Syd
Org.nr: 802438-9689

Webbdesign
• • Háledit Consulting © 2012 • •
e-post: info@haledit.se  • • tfn: 0709-74 15 12